Obchodné podmienky

Objednávka

Vyplnením a odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje záväznosť a zároveň sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdenie Vašej objednávky je realizované e-mailom automaticky, na Váš email uvedený v objednávke.
Storno objednávky – je možné v deň odoslania objednávky, a to písomne e-mailom na: info@lotussperky.sk

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu LOTUSsperky.sk  – Vladimír Obuch sa zaväzuje postupovať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Spracúvanie osobných údajov zákazníka pri objednávaní tovaru (meno, priezvisko, titul, adresa dodania, telefónne číslo, e-mailová adresa atd.) je nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu a túto zmluvu plniť (teda dodať objednaný tovar), pričom dotknutá osoba je zmluvnou stranou. Zmluva je právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov v informačnom systéme e-shop. Na účel spracovania objednávky a dodanie tovaru súhlas dotknutej osoby nie je potrebný.
Vaše osobné údaje sú poskytnuté výhradne zmluvnej kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošte za účelom doručenia vašej objednávky.
V našom informačnom systéme nespracúvame citlivé osobné údaje ani nevyužívame profilovanie zákazníkov.

Váš súhlas ako dotknutej osoby je vyžadovaný, ak odosielate Konaktný formulár za účelom odpovede na konkrétnu otázku. Kedykoľvek je možné požiadať o informácie o vašich osobných údajoch (na mail: info@lotussperky.sk alebo telefonicky). Svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Spracúvané osobné údaje sú dôverné (nemá k nim prístup nikto iný okrem prevádzkovateľa), zachovávame ich integritu (údaje ostávajú nemenné a celistvé) a dostupnosť a ochranu.

Záručná doba

Na každý tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak, v súlade s platným Obchodným a Občianskym zákonníkom. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku, nie na jeho mechanické poškodenie (roztrhanie, zlomenie a pod.).

Reklamácia

V prípade, že bola pri zakúpenom tovare po jeho doručení zistená závada, tovar treba reklamovať ihneď na e-mail: info@lotussperky.sk prip. na tel. čísle 0905/257778. Preto bezodkladne pri prevzatí tovaru odporúčame pred poštovým doručovateľom tento tovar prekontrolovať, či nie je mechanicky poškodený aj to, či nie je poškodená obálka (balíček)!. Neskoršie reklamovanie takéhoto druhu nebude uznané.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa jedná o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie predávajúcim.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časti veci, výmenu časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak ide o odstrániteľné vady, ak však nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny tovaru za nový, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak to nie je možné, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle kupujúci tovar s kópiou dokladu o kúpe a s popísaním vady na adresu predávajúceho:

Vladimír Obuch, Podhorská 3, 902 01 Pezinok

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Pri reklamácii tovar, prosím, riadne zabaľte tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru (najlepšie do bublinkovej obálky) a pošlite na našu adresu, ako poistenú zásielku, neposielajte prosím na dobierku.

Spôsob DOPRAVY a platby

Objednaný tovar zasielame nasledovnými spôsobmi:

Dodacie podmienky

Všetok tovar, zobrazený na stránke, pokiaľ nie je označený ako „Vypredaný“, máme skladom. Váš tovar zasielame v najkratšom možnom termíne, spravidla následujúci deň po prijatí objednávky. Približná doba dodania je 1-3 pracovné dni.

Odstúpenie od zmluvy – vaše zákonne právo

Ak nie ste s dodaným tovarom spokojní, je možné ho do 14 dní od prevzatia (Z.č.102/2014 Z.z.) vrátiť bez udania dôvodu, s následným nárokom na vrátenie peňazí za dodaný tovar, a to rovnakým spôsobom, aký ste použili pri platbe objednávky alebo na účet, ak nám udáte číslo účtu a peňažného ústavu. Na odstúpenie od zmluvy vám poslúži tento formulár. Peniaze Vám budú poukázané späť v čo najkratšom čase, najneskôr do 14 dni.

Musí byť splnené nasledovné: tovar nesmie byť použitý, poškodený, musí byť kompletný a zaslaný naspäť na našu adresu  spolu s kópiou dokladu o jeho kúpe najlepšie ako poistená zásielka (neposielajte prosím ako dobierku). Tovar zabaľte prosím tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Registrácia

Sila hesla Very Weak

Zabudnuté heslo

We do not share your personal details with anyone.